Säännöt

POHJAN MIEHET r.y.:n SÄÄNNÖT

 1. NIMI JA KOTIPAIKKA
  Yhdistyksen nimi on Pohjan Miehet r.y. ja sen kotikunta on Vaasan kaupunki.
   
 2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
  Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää mieskuoroharrastusta sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä yhdistyksen kotipaikkakunnalla.
  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 • ylläpitää Pohjan Miehet – nimistä kuoroa,
 • järjestää jäsenilleen harjoituksia, joihin sisältyy eri tavoin toteutettua musiikkikasvatusta,
 • osallistuu kotipaikkakunnan musiikkielämään järjestämällä konsertteja, musiikkitilaisuuksia ja juhlia, esiintymällä niissä ja muissa paikallisissa tilaisuuksissa sekä järjestämällä jäsenilleen koti- ja ulkomaisia esiintymismatkoja,
 • julkaisee äänitteitä, sekä
 • on yhteistoiminnassa paikkakunnan muiden musiikkiyhdistysten kanssa.
 • Yhdistyksen jäsen ei saa ottaa palkkiota esiintymisestään yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, myydä omia äänitteitä, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä perustaa rahastoja.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki ne yksityiset henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy.

Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka yhdistyksen hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy. Kannattajajäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajohtajaksi, joita kumpiakin voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti yhdistyksen puheenjohtajana tai taiteellisena johtajana. Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti paikallisen musiikkielämän tai yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Taikka ilmoittalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka huomautuksista huolimatta toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää näiden sääntöjen määräämät velvoitteet suorittamatta. Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti vedota yhdistyksen kokoukseen kolmenkymmenen päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

Yhdistyksen huomionosoitusohjesäännön hyväksyy hallitus.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Hallitus voi antaa puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen kokouksissa kuoron taiteelliselle johtajalle tai muulle kuoron toimihenkilölle.  Jos taiteellisia johtajia on useita valitsevat he keskuudestaan sen, joka tarvittaessa edustaa heitä kaikkia hallituksessa. Hallitus voi antaa useammillekin taiteellisille johtajille läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksiin.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt.

Hallitus valitsee kuorolle yhden tai useamman taiteellisen johtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattunut yli puolet läsnäolevista jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokouksesta. Tilintarkastajien annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta joko julkipanemalla kutsu kirjallisena virallisen harjoitushuoneiston ilmoitustaululle tai lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § YHDISTYSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajohtajalla ja kunniajäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni.

9 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokous avataan;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 7. päätetään varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus;
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
 10. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja;
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Yhdistyksen hallitus johtaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaisesti yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta.

Tässä tarkoituksessa hallitus

 • valmistelee yhdistyksen kokouksille esiteltävät asiat sekä kutsuu kokoukset koolle;
 • asettaa avukseen tarvittavia toimihenkilöitä ja valiokuntia sekä vahvistaa toimintaohjeet;
 • hoitaa yhdistyksen taloutta ja kirjanpitoa;
 • laatii yhdistyksen toimintakertomuksen sekä esityksen talousarvioksi, tarvittaessa toimintasuunnitelmineen, kuluvalle toimintakaudelle;
 • tekee yhdistyksen toimintaa koskevia esityksiä, antaa lausuntoja ja edustaa yhdistystä;
 • on yhteydessä muihin musiikkiyhdistyksiin ja yhteisöihin, sekä hoitaa muut hallitukselle kuuluvat tehtävät.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä yhdistyksen kokouksessa. Ehdotus on hyväksytty, jos vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä sitä kannattaa.

12 § YHDISTYSEN PURKAUTUMINEN

Jos yhdistys ehdotetaan purettavaksi, on asia otettava esille sitä varten kutsutussa yhdistyksen kokouksessa. Ehdotus on hyväksytty, jos vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä sitä kannattaa. Tämä päätös on muuttamattomana vahvistettava vähintään kuukausi sen jälkeen pidettävässä uudessa yhdistyksen kokouksessa ja vähintään samalla äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen purkamisesta päättävän kokouksen määrällä tavalla.

13 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET

Ennen näiden sääntöjen hyväksymistä saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Rekisterinumero 17048. Uudet säännöt on rekisteröity 24.11.2000